V-1 Jr CH. Amazona Vom Grossen Tal 

amazonapedigree.JPG
27544944_10211731362341031_7420056290973
am1.JPG
31776083_10212358228252287_7724399966327